top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling en transactie tussen Reset Selfcare studio en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

Reset Selfcare studio gaat ervan uit dat de klant, wanneer deze een afspraak maakt, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Bij het maken van een afspraak of tijdens een intakegesprek zal altijd naar uw persoonlijke gegevens worden gevraagd. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, net als alle andere informatie die tijdens een behandeling aan Reset Selfcare studio wordt toevertrouwd. Deze informatie zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden worden verstrekt.

 

Reset Selfcare studio behoudt zich ten allen tijde het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgave van reden.

 

2. BEHANDELINGEN

 

Reset Selfcare studio behandeld alleen op afspraak. Elke afspraak, zowel online als telefonisch gemaakt, is bindend.

 

Reset Selfcare studio kan op elk moment voor of tijdens de behandeling besluiten om niet (verder) te behandelen en/of de klant aan te raden contact op te nemen met een arts of specialist indien zij daar redenen toe ziet.

 

Als u twijfelt of u één van onze behandelingen mag ondergaan, vraag dit dan eerst na bij uw arts of specialist.

 

Reset Selfcare studio is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte, blessures of andere verwondingen/aandoeningen. Een behandeling bij Reset Selfcare studio is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling.

 

Indien u voor een bepaalde klacht, aandoening of ziekte in behandeling bent bij een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling aan ons te melden.

 

3. AFSPRAKEN & ANNULATIEVOORWAARDEN

 

Reset Selfcare studio behandeld alleen op afspraak. Elke afspraak, zowel online als telefonisch gemaakt, is bindend.

 

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de behandeling kosteloos worden verplaatst of geannuleerd (online of telefonisch). Tot 24u voorafgaand aan de behandeling kan u deze nog kosteloos telefonisch of per mail verplaatsen of annuleren.

 

Bij het verplaatsen of annuleren van een afspraak minder dan 24u op voorhand of no-shows zullen ten allen tijde voor 100% worden aangerekend. Van deze regel wordt enkel afgeweken in geval van bewezen overmacht. Bij het niet-betalen van de vergoeding zal u geen volgende afspraak kunnen vastleggen.

Behoudens in geval van bewezen overmacht, is Reset Selfcare studio dezelfde forfaitaire vergoeding verschuldigd bij het annuleren van de afspraak binnen de 24u voor de behandeling.

 

De tijd van de behandeling zal ingekort worden wanneer de klant te laat komt. Als de klant meer dan 15 minuten te laat komt zal de afspraak niet meer doorgaan, maar zal deze wel aangerekend worden volgens de hierboven vermelde regels.

 

4. TARIEVEN & BETALINGEN

 

De tarieven van de behandelingen van Reset Selfcare studio staan vermeld op de website en in de online agenda. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.

 

Reset Selfcare studio behoudt zich het recht om ten allen tijde de tarieven te wijzigen. Tariefwijzigingen zullen steeds ten minste 2 weken op voorhand gecommuniceerd worden op de website. Voor afspraken die gemaakt werden voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

Aanbiedingen, acties en/of kortingen zijn enkel geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

Na de behandeling dient de betaling steeds onmiddellijk te worden voldaan: contant of via mobiele betaling (Payconiq).

 

Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk al 10%, alsmede (en evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €25,-) als schadebeding.

 

5. BEHOORLIJK GEDRAG

 

Reset Selfcare studio verwacht van haar klanten dat zij zich gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Klanten die ongehoord gedrag vertonen zullen per direct uit de praktijk verwijderd worden en in de toekomst geen behandeling meer kunnen boeken.

 

6. BESCHADIGING & DIEFSTAL

 

Wanneer de klant eigendommen van Reset Selfcare studio beschadigt, heeft Reset Selfcare studio het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

 

In geval van diefstal zal steeds de politie gecontacteerd worden.

 

7. KLACHTEN

 

Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk en maximaal binnen een termijn van 7 kalenderdagen schriftelijk (per post of per e-mail) gemeld te worden bij Reset Selfcare studio.

 

Reset Selfcare studio zal binnen de 7 kalenderdagen een passend antwoord geven op de klacht.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 

De behandelingen van Reset Selfcare studio zijn resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen.

 

Reset Selfcare studio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van één van onze behandelingen, tenzij de klant kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking de schade waartegen Reset Selfcare studio verzekerd is.

 

Reset Selfcare studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Reset Selfcare studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

 

9. ONZE VERPLICHTINGEN

 

Reset Selfcare studio staat ervoor in dat alle behandelingen voldoen aan een zeker kwaliteitsniveau. Reset Selfcare studio worden enkel behandelingen uitgevoerd waarvoor de behandelaar de nodige opleiding heeft genoten. Reset Selfcare studio maakt gebruik van degelijke materialen en producten.

 

Op onze website vindt de klant alle informatie terug omtrent onze behandelingen: aard en duur van de behandeling, te verwachten resultaten en eventuele mogelijke risico’s en bijwerkingen van de behandeling.

 

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. De klant kan van Reset Selfcare studio verwachten dat de gebruiksmaterialen en de praktijkruimte ten allen tijde proper zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Eventueel gebruikte materialen (bijvoorbeeld cups) worden tussen elk gebruik schoongemaakt en ontsmet.

 

10. UW VERPLICHTINGEN

 

De klant dient Reset Selfcare studio alle gegevens en informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens en de informatie, en de juistheid daarvan, die worden verstrekt.

 

11. RECHT

 

Op elke overeenkomst tussen Reset Selfcare studio en de klant is het Belgische recht van toepassing.

bottom of page